Waar staat VMS voor?

Waar staat VMS voor?

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) biedt ons houvast bij het zorgen voor patiëntveiligheid. Het systeem biedt concrete stappen die wij kunnen volgen. Zo kunnen wij (mogelijke) risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren, afspraken maken en zo nodig onze manier van werken bij stellen.

Wat is VMS screening?

De screening van het VMS richt zich op vier geriatrische problemen die geassocieerd zijn met functieverlies: ADL-beperkingen (beperkingen bij activiteiten in het dagelijks leven), ondervoeding, vallen en delier. Ouderen met een verhoogd risico op functieverlies krijgen een rode vlag.

Welk percentage ouderen gaat tijdens de ziekenhuisopname zo sterk achteruit dat zij nooit meer de oude worden?

Tussen de 22 en 47% van de ouderen ervaart na ziekenhuisopname functieverlies. 7-9 Dit percentage varieert sterk, onder andere door de wijze van meten,10 de onderliggende aandoening en risicofactoren.

Wat wordt verstaan onder kwetsbare ouderen?

Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte.

Wat valt onder patiëntveiligheid?

Patiëntveiligheid is de situatie waarin patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling. Risico kan ontstaan wanneer hulpverleners niet volgens professionele standaarden handelen of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

Waarom patiëntveiligheid?

Patiëntveiligheid is een basisvoorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Daarom werken ziekenhuizen elke dag aan de verbetering van patiëntveiligheid. Dit doen ze door te kijken naar situaties waarin zorggerelateerde schade optreedt. Vervolgens onderzoeken ze de oorzaken en implementeren ze verbetermogelijkheden.

Wat is veiligheid in de zorg?

Veiligheid bij medische handelingen door artsen Patiënten zijn beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Dat regelt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Wat zijn de symptomen van een delier?

Wat merk ik als iemand een delier heeft?

 • in de war zijn en onduidelijk praten.
 • de aandacht niet kunnen vasthouden.
 • niet goed logisch kunnen nadenken.
 • gedachten hebben die niet waar zijn (wanen)
 • dingen zien, horen of ruiken die er niet zijn (hallucinaties)
 • niet weten waar die is en personen niet herkennen.
 • heel rustig zijn.

Welke verpleegkundige interventies kun je inzetten bij een delier?

Verpleegkundige interventies bij delier

 • Multidisciplinaire aanpak.
 • Vermoeden van delier: en dan?
 • Screenen met observatielijst.
 • Snel metingen verrichten.
 • Angst en onrust reduceren.
 • Zonodig fixeren.
 • Medicatie.
 • Vragen naar ervaring.

Hoeveel procent spierweefsel verdwijnt na 2 weken bedrust?

En met inactief bedoelen we echt inactief (!), zoals wanneer iemand langdurig in bed moet liggen, of wanneer een arm of been weken ingegipst zit. Onderzoek bij gezonde deelnemers heeft laten zien dat 1 week bedrust tot een verlies van 1.4 kg spiermassa kan leiden en een aanzienlijk verlies in spierkracht (-8%).

Wat wordt verstaan onder ouderen?

Als het over oudere werknemers gaat, doelt men over het algemeen op mensen tussen de 50 en 65 jaar en soms zelfs op 40-plussers. In de belastingwet hanteert men een leeftijdsgrens van 65 jaar, de leeftijd waarop iemand een uitkering krijgt in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW).

Wat is kwetsbaarheid in de zorg?

Kwetsbaarheid wordt wel gedefinieerd als een proces van opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten als functiebeperkingen, opname in een zorginstelling en overlijden.

Waar staat VMS voor? Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) biedt ons houvast bij het zorgen voor patiëntveiligheid. Het systeem biedt concrete stappen die wij kunnen volgen. Zo kunnen wij (mogelijke) risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren, afspraken maken en zo nodig onze manier van werken bij stellen. Wat is VMS screening? De screening van het VMS richt zich op…