Waarom onafhankelijkheid niet in VGBA?

Waarom onafhankelijkheid niet in VGBA?

Een accountant die alle vereisten naleeft maar in zijn afwegingen niet voldoende objectief en professioneel kritisch is, voldoet niet aan de VGBA en de kwaliteitseisen van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en de daaraan gerelateerde eisen met betrekking tot kwaliteitssystemen.

Wat is onafhankelijkheid accountant?

Collegiaal overleg moet de onafhankelijk waarborgen: ‘Voordat een accountant een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht van historische financiële informatie aanvaardt, gaat deze bij een andere accountant die bij deze cliënt een dergelijke opdracht uitvoert of in de voorgaande 24 maanden heeft …

Wat is onafhankelijkheid in schijn?

Onder onafhankelijkheid in schijn wordt verstaan: het ontbreken van feiten en omstandigheden die dermate van belang zijn dat een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde zal concluderen – alle feiten,omstandigheden en eventuele toegepaste maatregelen afwegende – dat een onafhankelijke uitvoering van een assurance- …

Wat staat in de VIO?

VIO leert professionals via videofeedback en opdrachten om te gaan met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnames van bepaalde situaties waarin professionals contact hebben met een persoon met onbegrepen gedrag. Op basis van de video-opnamen wordt feedback gegeven.

Wat is het belang van onafhankelijkheid in het kader van het functioneren van openbare accountants?

Een accountant ziet erop toe dat de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht niet wordt bedreigd doordat een nauwe persoonlijke relatie van hem een betrekking onderhoudt met de verantwoordelijke partij of een verbonden derde.

Wie stelt VGBA op?

1 De accountant identificeert en beoordeelt omstandigheden die een bedreiging kunnen zijn voor het zich houden aan een fundamenteel beginsel en neemt met betrekking tot dergelijke omstandigheden een toereikende maatregel die ertoe leidt dat hij zich houdt aan de fundamentele beginselen.

Is een accountant onafhankelijk?

De onafhankelijkheid van de accountant vormt één van de pijlers waarop het accountantsberoep steunt. Mede gebaseerd op de agency-theorie vormt het onafhankelijke functioneren van de accountant een onmisbare schakel om geloofwaardigheid aan de jaarrekening toe te kennen.

Wat is een Oplageverklaring?

De oplageverklaring is verdeeld in drie hoofdcategorieën: betaalde kernoplage, gerichte verspreiding en overige verspreiding. De eerste hoofdcategorie bevat alles wat betaald is, legt Bohlander uit. “Dus losse verkoop, abonnementen, leesportefeuilles en lidmaatschapsabonnementen.

Welke risico’s op bedreigingen betrekt de accountant hierbij naast belangenbehartiging en vertrouwdheid?

Een bedreiging vanuit vertrouwdheid ontstaat als de accountant een te nauwe band heeft gekregen met de cliënt. De accountant koestert dan teveel sympathie voor de belangen van de cliënt. Mogelijk kan hiermee dan de objectiviteit van de accountant verloren gaan.

Waar staat de afkorting ViO voor?

Toelichting Verordening inzake onafhankelijkheid accountants bij assurance-opdrachten (ViO)

Wat is het doel van de VGBA?

In de VGBA zijn de vijf fundamentele beginselen opgenomen: professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, integriteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid waaraan een accountant zich moet houden.

Waarom onafhankelijkheid niet in VGBA? Een accountant die alle vereisten naleeft maar in zijn afwegingen niet voldoende objectief en professioneel kritisch is, voldoet niet aan de VGBA en de kwaliteitseisen van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) en de daaraan gerelateerde eisen met betrekking tot kwaliteitssystemen. Wat is onafhankelijkheid accountant? Collegiaal overleg…