Wat doet een verzuim medewerker?

Wat doet een verzuim medewerker?

Hij/zij draagt bij aan de (verzuim)begeleiding van werknemers, waarbij het functioneren in de werk omgeving door ziekte, beperking of andersoortig participatie probleem wordt belemmerd. Hij/zij is beschikbaar voor het arbeids omstandighedenspreekuur en neemt deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg.

Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer?

Een werknemer is verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, naar beste vermogen te verrichten en redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever op te volgen. Disciplinaire maateregelen kunnen volgen wanneer een werknemer weigert gehoor te geven aan de redelijke bevelen en opdrachten van de werkgever.

Welke plicht heeft de werkgever als de werknemer zich ziek meldt?

Binnen acht weken na de ziekmelding moet je als werkgever, in overleg met je zieke werknemer, een Plan van Aanpak (PvA) maken voor zijn re-integratie. Iedere zes weken moet je als werkgever met je werknemer de voortgang bespreken. Je kunt ook een ‘casemanager’ kiezen die dit samen met jou of namens jou doet.

Wat te doen als je werknemer ziek is?

Op deze pagina:

 1. Vraag uw werknemer niet naar de reden van zijn ziekte.
 2. Geef ziekmeldingen en betermeldingen door aan bedrijfsarts of arbodienst.
 3. Check of u een ziekmelding ook moet doorgeven aan UWV.
 4. Betaal het salaris door tijdens de ziekteperiode.
 5. Ontsla uw zieke werknemer niet.
 6. Help uw werknemer met zijn re-integratie.

Wat valt er onder verzuim?

Verzuim houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep of migraine, maar kan ook langer duren. Op deze pagina komen zowel lang- als kortdurend verzuim aan bod.

Hoe zou je ziekteverzuim kunnen verminderen?

7 tips tegen ziekteverzuim

 1. Zorg voor een goed verzuimbeleid. Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte.
 2. Let op de signalen van ziekteverzuim.
 3. Maak verzuim bespreekbaar.
 4. Wees flexibel.
 5. Investeer in opleidingen.
 6. Werk samen met andere partijen.
 7. Wijs op elkaars verantwoordelijkheid.

Wat zijn de rechten en plichten als werknemer in de zorgsector?

Als zorgverlener ben je verplicht om:

 • goede zorg te geven aan een patiënt. Hierbij respecteer je ook de rechten van de patiënt.
 • medisch noodzakelijke zorg te geven.
 • de identiteit van de patiënt te controleren voordat je zorg geeft. Dit gebeurt bij het eerste contact van de behandeling.
 • een medisch dossier bij te houden.

Waar heeft een medewerker recht op?

Recht op informatie, voorlichting en bescherming Informatie over de professionele ondersteuning bij gezond en veilig werken (arbozorg) binnen het bedrijf. Bescherming tegen onveilige of ongezonde werksituaties. Denk aan de inrichting van de werkplek en de uitvoering van het werk.

Wat kan een werkgever doen aan ziekteverzuim?

Langdurig ziekteverzuim Zo is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Deze wet schrijft voor dat jij als werkgever je zieke werknemer actief moet helpen bij zijn re-integratie. Hierbij dien je ook de hulp van een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het weer aan het werk krijgen van je werknemer.

Wat mag een werkgever weten van een zieke werknemer?

De werkgever mag wel vragen naar noodzakelijke informatie rondom je ziekte. Bijvoorbeeld hoe lang je denkt dat je thuisblijft, of je enigszins in staat bent om thuis wat te werken, of er afspraken verzet moeten worden en hoe je te bereiken bent. Het is niet toegestaan om te vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte.

Wat doet een verzuim medewerker? Hij/zij draagt bij aan de (verzuim)begeleiding van werknemers, waarbij het functioneren in de werk omgeving door ziekte, beperking of andersoortig participatie probleem wordt belemmerd. Hij/zij is beschikbaar voor het arbeids omstandighedenspreekuur en neemt deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg. Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer? Een werknemer…