Hur kan man arbeta med demokrati i skolan?

Hur kan man arbeta med demokrati i skolan?

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att ta ett personligt ansvar. I det ingår att organisera verksamheten och arbetet i enlighet med demokratiska principer. Sådana arbetsformer är en grundförutsättning för att skapa möjligheter till samtal om värden och normer.

Varför demokrati i skolan?

Våra fria, allmänna och hemliga val är ett av de viktigaste kriterierna för en demokrati. Men för att kunna göra egna, välgrundade och fria val måste vi ha tillgång till relevant fakta, kunskaper och förmåga att kritiskt kunna granska information. Skolan har ett stort ansvar för att ge denna grund.

Vad är demokrati i skolan?

Demokrati i skolan innebär att eleverna aktivt ska deltaga i beslutsprocesser, de ska ges möjlighet att förverkliga sin vilja och ta ett personligt ansvar, de ska dessutom uppmuntras och ges möjlighet att bilda sig en egen åsikt samtidigt som de ska stimuleras till att tänka fritt och få sin tanke respekterad (Gren.

Hur arbeta med värdegrund i skolan?

Så arbetar du med värdegrunden

  1. göra klart om vad, hur och när barn och elever kan påverka.
  2. låta alla komma till tals i undervisningen.
  3. ge elever möjlighet att uttrycka sin mening i frågor som berör dem.
  4. ha möjlighet att ha inflytande över undervisningen, utifrån elevens nivå

Vad menas med den demokratiska värdegrunden?

Demokratisk värdegrund i skolan – allas lika värde Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med utsatta och svaga är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Allas lika värde ställer krav på pedagoger och elever.

Vad är skolans roll i en demokrati?

Skolans demokratiska uppdrag regleras i såväl skollagen som läroplaner. Enligt skollagen ska skolan ”ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.

Hur hänger demokrati och svensk skola ihop?

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Vad är värdegrund i skolan?

Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Varför har man värdegrund i skolan?

Uppdraget om värdegrunden Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen.

Hur förklarar man värdegrund?

Forskning på området menar att värdegrunden formas av olika värderingar och normer vilket sätter ramarna för vad som anses som gott och rätt. Det kan innebära bestämda grundprinciper, så som allas lika värde, men också den referensram som alla inom organisationer är införstådda med och lever efter.

Vad är rätt värdegrund?

Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

Vad är grundläggande värden?

Era grundläggande värderingar som formar en aktivs, eller organisationens, normer och handlingar. Det kan innebära bestämda grundprinciper, så som allas lika värde, men också den referensram som alla inom organisationer är införstådda med och lever efter.

Hur kan man arbeta med demokrati i skolan? Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att ta ett personligt ansvar. I det ingår att organisera verksamheten och arbetet i enlighet med demokratiska principer. Sådana arbetsformer är en grundförutsättning för att skapa möjligheter till samtal om värden och normer. Varför demokrati i skolan?…