Hvad er den offentlige forvaltning?

Hvad er den offentlige forvaltning?

Offentlig forvaltning eller offentlig administration er en fællesbetegnelse for det organisationsapparat som forbereder, udreder og iværksætter beslutninger, som er taget af politiske myndigheder. I moderne samfund har den offentlige forvaltning endvidere fået en stadig stigende selvstændig beslutningsmyndighed.

Hvad er retlig regulering inden for den offentlige forvaltning?

Retlig regulering forekommer hvor folketinget eller forvaltningen i regler, planer eller enkeltafgørelser sproglig beskriver den adfærd, der skal følges af »borgerne« d.v.s. virksomhederne og individerne i den private sektor samt offentlig når de ikke optræder i deres hverv.

Hvad laver den offentlige sektor?

Den offentlige sektor eller det offentlige er i moderne samfund den del af økonomien, som under ledelse af politikerne beskæftiger sig med produktion af serviceydelser til borgerne samt udøvelse af myndighed eller – i kritisk formulering – administration af det offentlige bureaukrati.

Hvad gør forvaltning?

Forvaltning er en offentlig myndigheds måde at administrere lovgivning på. I Danmark er forvaltning underlagt forvaltningsloven.

Hvad er statslig forvaltning?

Den offentlige forvaltning i Danmark omfatter den statslige, regionale og kommunale administration, der forbereder politiske beslutninger og administrerer lovgivningen.

Hvad er en offentlig styrelse?

En offentlig myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling. Straffeloven indeholder et særligt afsnit om forbrydelser mod offentlige myndigheder.

Hvad er en materiel regel?

De materielle regler sætter rammerne for afgørelsens indhold. De materielle regler er ikke nedskrevet i lov, og kan deles op i to hovedgrupper: uskrevne retsgrundsætninger og administrativ praksis. Magtfordrejningslæren: afgørelsen skal være båret af sagligt vedkommende hensyn.

Hvad er den offentlige sektors tre hovedopgaver?

Den offentlige sektor har, specielt i lande som Danmark og de andre nordiske lande, en meget stor betydning for økonomien. I Danmark er den offentlige sektor i det væsentlige delt op i tre niveauer, der hver især varetager nogle fastlagte opgaver. Det statslige niveau, det regionale niveau og det kommunale niveau.

Hvad betyder offentlige services?

Offentlige serviceydelser såsom sundhed, uddannelse, social omsorg og transport er afgørende for at opnå et højt niveau af social beskyttelse, social samhørighed og social inklusion.

Hvem er en del af den offentlige forvaltning?

Hvad er teknisk forvaltning?

De fleste af de opgaver, en teknisk forvaltning varetager, er fordelt på områderne Byplan samt Teknik og Miljø. Byplan varetager bl. a. byggesager, BBR, ejendomsskat, kommuneplan og lokalplaner mv.

Hvad er en styrelse direktorat og hvorfor har man disse?

Direktorat, afledt af latin: director; leder, er en enhed i et ministerium, der varetager bestemte fagspecfikke og administrative opgaver under departementets generelle ledelse. Et direktorat er synonymt med en styrelse.

Hvad er den offentlige forvaltning? Offentlig forvaltning eller offentlig administration er en fællesbetegnelse for det organisationsapparat som forbereder, udreder og iværksætter beslutninger, som er taget af politiske myndigheder. I moderne samfund har den offentlige forvaltning endvidere fået en stadig stigende selvstændig beslutningsmyndighed. Hvad er retlig regulering inden for den offentlige forvaltning? Retlig regulering forekommer hvor…