Indirilecek giderler nelerdir?

Indirilecek giderler nelerdir?

TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

 • Aydınlatma, ısıtma, su, elektrik, telefon giderleri,
 • İşyeri kirası, araç ve makine kiraları
 • Kırtasiye, temsil, ağırlama giderleri,
 • Reklam giderleri,
 • Doğrudan üretimde çalışmayan personel ücretleri,
 • Sigorta giderleri,

Dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilendirilmiş gelirlerinden hangisi için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü vardır?

Dar mükellefiyette; Dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif suretiyle vergilendirilmemiş serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır.

Hastane masrafları vergiden düşer mi?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ”Diğer indirimler” başlıklı 89. Maddesinde eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahı tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Eğitim gideri ne kadar düşer?

Eğitim ve sağlık harcamaları için ayrı ayrı yüzde 10 indirim imkânı yok, bunların toplamı üzerinden beyan edilen gelirin yüzde 10’u ile sınırlı tek bir indirim imkânı mevcut. İndirilemeyen kısım gelecek yıla devretmiyor.

Kurum kazancından indirilecek giderler nelerdir?

Kurumlar vergisinden, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilecek giderler

 • Menkul kıymet ihraç giderleri,
 • Kuruluş ve örgütlenme giderleri,
 • Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye giderleri,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,

Ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler nelerdir?

TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

 • Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve Devamı İçin Yapılan Genel Giderler.
 • Çalışanların Yiyecek, Giyecek, Sigorta Primi Gibi Giderler.
 • İşle İlgili Zarar-Ziyan ve Tazminatlar.
 • Seyahat ve Konaklama Giderleri.
 • Taşıt Giderleri.
 • Ayni Vergi, Resim ve Harçlar.
 • Amortismanlar.

Dar yükümlü gerçek kişiler aşağıdaki kazanç ve iratlardan hangisi için yıllık beyanname verirler?

Ancak, dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ve serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler kimlerdir?

Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler. Aynı şekilde, şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine ait olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler de beyanname vermek zorundadırlar.

Hastane faturası gider yazılır mi?

Örneğin , özel bir hastanede muayene oldunuz ve muayene ücreti ödediniz. Ödediğiniz ücrete istinaden hastaneden aldığınız faturayı gider olarak gösterip vergiden düşebilirsiniz.

Hayat sigortası gelir vergisinden düşülür mü?

Gelir Vergisi Avantajı Nedir? Ödenen hayat sigortası primlerinin; Yıllık beyana tabi vergi mükellefi isen beyan edilen yıllık gelirin % 15’i oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilir.

Ücretli çalışanların eğitim giderleri vergiden düşülür mü?

Çalışanların eğitimi için yapılan ve ücret sayılan bazı ödeme ve menfaatler gelir vergisinden müstesna. İstisna düzenlemesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde.

Eğitim gideri nedir?

Eğitim harcamaları, eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarları kapsamaktadır.

Indirilecek giderler nelerdir? TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Aydınlatma, ısıtma, su, elektrik, telefon giderleri, İşyeri kirası, araç ve makine kiraları Kırtasiye, temsil, ağırlama giderleri, Reklam giderleri, Doğrudan üretimde çalışmayan personel ücretleri, Sigorta giderleri, Dar mükelleflerin tevkif suretiyle vergilendirilmiş gelirlerinden hangisi için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü vardır? Dar mükellefiyette; Dar mükellef gerçek kişiler ticari…