Wat zijn de gevolgen van een persoonlijk faillissement?

Wat zijn de gevolgen van een persoonlijk faillissement?

Als u schulden heeft bij verschillende schuldeisers kan de rechtbank u failliet verklaren. Als dit gebeurt, mag u zelf niet meer beslissen over uw geld en uw bezittingen. De curator probeert met uw inkomsten en de verkoop van uw bezittingen uw schulden af te lossen. …

Wie spreekt het faillissement uit?

Openbaar maken van een faillissement De griffie van de rechtbank: registreert de uitspraak van een faillissement in het openbare Centraal Insolventieregister (CIR).

Wat zijn de consequenties als men failliet wordt verklaard doordat men ernstig in de financiële problemen zit?

Alle bezittingen en alle schulden samen in het faillissement noemen we de boedel. Het gevolg van de faillissement voor de schuldeisers is, dat zij zich niet meer in hun eentje kunnen proberen om u tot betaling te dwingen door bijvoorbeeld beslag. De schuldeisers moeten dan hun vordering bij de curator indienen.

Wat moet je doen bij een faillissement?

In geval van faillissement of vereffening moet u een schuldvordering indienen binnen de termijn die het faillissementsvonnis voorziet. In principe zal de curator of de vereffenaar met u contact opnemen om uw aangifte van schuldvordering in te vullen.

Wat betekent het als een faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten?

Veel faillissementen worden door de rechtbank opgeheven “bij gebrek aan baten.” Dit betekent dat de boedel van de failliet zo klein is dat zelfs de faillissementskosten (zoals het salaris van de. » Meer over curator curator) niet kunnen worden voldaan.

Kan een natuurlijk persoon failliet verklaard worden?

Bij faillissementen denkt men al gauw aan een rechtspersoon die failliet is. Een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap of een stichting bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijke personen, ‘mensen van vlees en bloed’, kunnen failliet gaan.

Kan een Vof failliet worden verklaard?

Een VOF heeft in het rechtsverkeer geen rechtspersoonlijkheid (zoals een natuurlijk persoon of een BV), maar kan bijvoorbeeld wel in een procedure optreden of failliet worden verklaard. Volgens de Hoge Raad brengt het faillissement van de VOF niet langer automatisch het faillissement van de vennoten met zich mee.

Welke rechter spreekt faillissement uit?

De schulden die een natuurlijk persoon heeft blijven, voor zover ze in het faillissement niet worden voldaan, gewoon bestaan. Bij het uitspreken van het faillissement wordt een curator aangesteld en een rechter-commissaris (R-C) benoemd.

Welke rechtbank spreekt faillissement uit?

De ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement uit. Daarna stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan. De curator zal daarna, onder toezicht van de rechter-commissaris, de resterende goederen van de onderneming verkopen, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers.

Welke soort schuldenaren kunnen failliet verklaard worden?

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen failliet worden verklaard. Na de uitspraak van het faillissement wordt beslag gelegd op het vermogen van de schuldenaar. Vervolgens stelt de rechtbank een curator aan. In de regel is de curator een advocaat.

Wat zijn de gevolgen van een persoonlijk faillissement? Als u schulden heeft bij verschillende schuldeisers kan de rechtbank u failliet verklaren. Als dit gebeurt, mag u zelf niet meer beslissen over uw geld en uw bezittingen. De curator probeert met uw inkomsten en de verkoop van uw bezittingen uw schulden af te lossen. … Wie…